Algemene Leveringsvoorwaarden Siffact

Siffact is statutair gevestigd te Zaandam. Exemplaren van deze leveringsvoorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar op ons kantoor te Zaandam waar zij ook ter inzage liggen.

1. Toepasselijkheid.
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle aanbiedingen en offertes van Siffact te sluiten en gesloten overeenkomsten, tenzij en voor zover door Siffact schriftelijk is toegestemd in gehele of gedeeltelijke afwijking daarvan, welke afwijking slechts geldt voor de met name door Siffact genoemde overeenkomst c.q. overeenkomsten. In geval van gedeeltelijke afwijking blijven deze leveringsvoorwaarden voor het overige onverminderd gelden. Eerder gedeponeerde leveringsvoorwaarden komen hiermee te vervallen. Onder “Koper” wordt verstaan iedere (rechts)persoon (i) die met Siffact in contact treedt, (ii) die Overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met ISIE sluit, (iii) die één of meerdere zaken wenst te kopen of koopt van Siffact en (iv) aan wie Siffact de zaken ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

2. Aanbieding
Alle aanbiedingen van Siffact zijn vrijblijvend en pas bindend nadat Siffact een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel vanaf het moment dat Siffact een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Mondelinge aanbiedingen zijn geldig gedurende acht dagen nadat het aanbod is gedaan. Schriftelijke aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig dagen nadat het aanbod is gedaan, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen komen automatisch te vervallen indien deze niet zijn aanvaard voor het verstrijken van de termijn, behoudens andersluidende mededeling van Iffact. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Documentatiemateriaal
Alle prijscouranten en ander documentatiemateriaal van Siffact, de daarin of elders door Siffact genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen, tekeningen en overige gegevens over door Siffact te verkopen zaken en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die zaken zijn vrijblijvend en gelden slechts als benadering, tenzij Siffact schriftelijk het tegendeel uitdrukkelijk heeft bevestigd. Type- en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

4. Monsters,modellen en voorbeelden
Indien door Siffact een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk was vermeld en/of overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model, monster of voorbeeld

5. Orders Toezeggingen en afspraken
Orders die Siffact van Koper ontvangt, zijn, ongeacht de wijze waarop zij zijn gegeven, bindend voor Koper. Orders zijn door Siffact geaccepteerd en een overeenkomst met Siffact komt eerst tot stand, indien Siffact een schriftelijke orderbevestiging aan Koper heeft verzonden, dan wel vanaf het tijdstip waarop door Siffact met de uitvoering een begin is gemaakt. Dit geldt ook voor door vertegenwoordigers of andere personen in dienst van Siffact gedane aanbiedingen en toezeggingen, alsmede op de door hen gemaakte afspraken.

6. Aanvaarding door facturering
Een door Siffact voorafgaand aan de eigenlijke schriftelijke orderbevestiging verzonden factuur geldt als bevestiging van de order voor zover deze in de factuur in rekening is gebracht.

7. Prijzen
De door Siffact opgegeven prijzen gelden vanaf  € 250,- netto exclusief BTW  voor levering “franco huis”, tenzij schriftelijk anders door Siffact is opgegeven. Siffact streeft ernaar om van prijswijzigingen steeds zo snel mogelijk mededeling te doen. Wanneer na de datum van de aanbieding door Siffact een verhoging optreedt in één of meer van de kostprijsfactoren behoudt Siffact zich het recht voor om het prijsverschil door te berekenen aan Koper.

8. Kortingen
Siffact werkt in de basis met Netto verkoopbedragen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden geen andere kortingen toegestaan dan op de factuur van Siffact is vermeld. Eerder door Siffact verleende kortingen binden Siffact niet voor latere overeenkomsten.

9. Prijswijzigingen
Siffact streeft erna de prijzen in onze database up to date te houden. De door onze leverancier toegeleverde prijzen worden direct verwerkt. Dit kan in de praktijk betekenen prijzen per dag kunnen verschillen. Alle prijscouranten en ander documentatiemateriaal van Siffact op deze site met, de daarin of elders door Iffact genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen, tekeningen en overige gegevens over door Iffact  te verkopen zaken en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die zaken zijn daarom vrijblijvend en gelden slechts als benadering, tenzij Iffact schriftelijk het tegendeel uitdrukkelijk heeft bevestigd.

10. Levertijden
Siffact streeft ernaar de levertijden steeds nauwkeurig op te geven, maar Siffact behoudt zich het recht voor daarvan ook zonder voorafgaande mededelingen af te wijken. Koper is niet gerechtigd op grond van overschrijding van de levertijden de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen dan nadat Siffact schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij Siffact een redelijke termijn voor nakoming is geboden..

11. Levering
Alle leveringen binnen Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden, met een netto verkoopbedrag hoger dan  € 250,- netto exclusief BTW  geschieden op de conditie “franco huis”. Het risico van de zaken gaat over op Koper op het moment dat de zaken feitelijk op het aangegeven afleveringsadres zijn afgeleverd. Siffact behoudt zich het recht voor om op bepaalde plaatsen in Nederland, en ter harer discretie moeilijk bereikbare locaties, niet af te leveren en een ander lever adres met Koper overeen te komen. Zaken die aan een verkoopadres van Siffact worden afgehaald of door Siffact op een andere plaats van levering dan het door Koper aangegeven afleveradres worden bezorgd, worden geacht vanaf het moment dat zij door Koper in ontvangst zijn genomen door hem in goede staat te zijn aanvaard en het risico gaat op Koper over op het op het tijdstip waarop de betreffende zaken het verkoopadres van Siffact verlaten na het laden van het betrokken vervoermiddel, respectievelijk op het moment dat de zaken op de andere plaats van levering zijn afgeleverd. Siffact behoudt zich het recht voor om ter uitvoering van de levering derden in te schakelen.

12. Deelleveringen
Het is Siffact toegestaan de zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Siffact bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren.

13. Levering op afroep
Indien levering op afroep is overeengekomen is de Koper gehouden af te nemen volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema.

14. Emballage
De Koper is verplicht leenemballage binnen drie maanden na levering door Siffact leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de Koper zijn verplichtingen met betrekking tot leenemballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn onder andere de kosten voortvloeiende uit te late retournering en kosten van vervanging, herstel of reiniging. Eenmalige emballage die door Siffact met de zaken aan de Koper in rekening wordt gebracht en wordt geleverd, wordt door Siffact niet teruggenomen.

15. Niet/afname
De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan Koper worden geleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. In geval van niet-afname door Koper heeft Siffact aan haar leveringsverplichting voldaan wanneer zij Koper heeft bericht dat de zaken te zijner beschikking staan en Koper gedurende 7 dagen na de verzending van dit bericht nalatig blijft, de zaken alsnog in ontvangst te nemen. In dat geval kan Siffact besluiten, geheel ter Siffact ’s keuze en discretie, de zaken voor rekening en risico van Koper te doen opslaan of in zijn eigen magazijn op te slaan en integrale betaling te vorderen van zowel de koopprijs, de extra transportkosten als van de opslagkosten, dan wel de koopovereenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en vergoeding vorderen van alle door Siffact geleden schade, inclusief gederfde winst. In geval van een niet-afname door Koper, is Siffact voorts bevoegd alle met Koper lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder dezelfde voorwaarden te annuleren. Bij iedere annulering is het door Koper op grond van vorenstaande verschuldigde steeds direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

16. Wijzigingen in de levertijden
Siffact is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft ten aanzien van de te leveren zaken, de verpakking of de bijbehorende documentatie die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften dan wel andere toepasselijke regelgeving of indien het geringe wijzigingen van de zaak betreffen die een verbetering betekenen.17.Technische eisen

17. Technische eisen
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is Siffact niet verantwoordelijk voor het voldoen van de geleverde zaken aan de technische eisen of (wettelijke) normen die van toepassing zijn in het land waar de zaken moeten worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle technische eisen die door de Koper aan de af te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de gebruikelijke dan wel geldende (minimum-)eisen, dienen bij het aangaan van de koopovereenkomst nadrukkelijk schriftelijk door de Koper te zijn gemeld.

18. Intellectuele eigendommen
Bij de uitvoering van enig werk kan slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Siffact gebruik worden gemaakt van tekeningen modellen en ontwerpen en dergelijke die van Siffact afkomstig zijn. Hierop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven in alle gevallen toebehoren aan Siffact

19. Geheimhouding
De Koper is verplicht alle gegevens die niet openbaar zijn (in welke vorm dan ook) die zij in het kader van de overeenkomst van Siffact verkrijgt dan wel waarvan de Koper kennis neemt, geheim te houden. De Koper staat ervoor in dat hij en zijn medewerkers bedoelde plicht niet zullen schenden.

20. Gegevens verstrekking door koper
Siffact is gerechtigd een opdracht of overeenkomst niet, niet verder dan wel niet (meer) op dezelfde condities uit te voeren indien haar blijkt dat door de Koper verstrekte gegevens, die van belang zijn bij de uitvoering van de opdracht of de overeenkomst, niet correct en/of niet volledig zijn. Siffact kan alsdan aanspraak maken op vergoeding door Koper van tot op dat moment reeds gemaakte kosten en is zelf niet gehouden tot betaling van enig bedrag aan de Koper.

21. Overmacht
Indien Siffact als gevolg van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht haar verplichtingen onder die overeenkomst op te schorten zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn. Indien Siffact bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Siffact gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Onder overmacht wordt ten deze tevens verstaan iedere omstandigheid die voor Siffact niet kenbaar was ten tijde van het aangaan van een overeenkomst, waaronder tevens te verstaan al die omstandigheden waaronder de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid tijdelijk of blijvend niet van Siffact gevergd kan worden, waaronder in ieder geval doch niet beperkt tot omstandigheden dat één of meerdere door Siffact ter uitvoering van de transactie direct of indirect betrokken derde(n), waaronder de toeleverancier(s) van Siffact, jegens Siffact in gebreke blijft (blijven), stakingen of werkonderbrekingen hetzij bij Siffact, hetzij bij toeleveranciers.

22. Eigendomsvoorbehoud
Siffact behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde zaken totdat door Koper aan al zijn verplichtingen aan Siffact, uit welken hoofde dan ook, heeft voldaan. Siffact is gerechtigd om, indien Koper met de nakoming van de (betalings-)verplichtingen in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert dan wel naar het oordeel van Siffact betaling van de openstaande (al dan niet opeisbare) facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde bij Koper aanwezige zaken terug te nemen. Bij terugneming van die zaken zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de op de terugneming verband houdende kosten). Koper is verplicht in voorkomend geval de beslag leggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van Siffact op de geleverde zaken in kennis te stellen. Het is Koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren. Koper verleent middels acceptatie van deze leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan Siffact om de terreinen en gebouwen van Koper dan wel van derden die de zaken voor Koper houden te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen of terug te doen nemen, onverminderd het recht van Siffact op vergoeding van de door Siffact geleden schade.

De Koper is verplicht, na hiertoe door Siffact schriftelijk te zijn aangemaand, alle medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van 10% van het door Koper in totaal aan Siffact verschuldigde per dag dat de Koper in gebreke blijft zijn medewerking te verlenen. De Koper is niet bevoegd de door Siffact onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of met enig ander beperkt recht te bezwaren. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Siffact zo snel als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat de derde enig recht op de hierboven bedoelde zaken heeft willen vestigen of heeft doen gelden, op de hoogte te stellen. De Koper verplicht zich op eerste verzoek van Siffact:

  1. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal en bedrijfs-, brand-,ontploffings- en waterschade en de polis van deze verzekering(en) aan Siffact ter inzage te geven;
  2. alle aanspraken van de Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Siffact op de manier die word voorgeschreven in artikel 3:239 BW (stil pandrecht op vorderingen op naam);
  3. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Siffact;
  4. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Siffact ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

23. Garantie
Voor de door Siffact geleverde zaken gelden de  algemene garantievoorwaarden, zoals die door de toeleverancier van Siffact worden afgegeven. Indien voorhanden, zal Siffact de Koper een exemplaar van de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden, ter beschikking stellen.  Op  2e hands en of uitgefaseerde of obsolete onderdelen wordt geen garantie verleend tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ten aanzien van de door Siffact geleverde zaken welke door Siffact zijn geproduceerd garandeert Siffact dat de door haar geproduceerde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden  na levering. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft Koper recht op herstel van de zaak. Siffact kan er ook voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel naar het oordeel van Siffact op bezwaren stuit. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Indien Siffact een geleverde zaak dan wel een onderdeel daarvan herstelt en/of vervangt, gaat geen nieuwe garantieperiode lopen, zodat de oorspronkelijke garantieperiode doorloopt voor zover die nog niet is verstreken. In alle gevallen vervalt elke garantie op geleverde zaken:
a) indien geen geldig garantiebewijs of originele factuur worden overgelegd;
b) na het verstrijken van de garantieperiode;
c) indien door anderen dan door Siffact aangewezen personen werkzaamheden aan de geleverde zaken zijn of worden verricht;
d) indien gebreken aan de geleverde zaken het gevolg zijn van enig verzuim of onoordeelkundig gebruik door Koper en/of derden;
e) indien de geleverde zaken niet worden gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming;
f) indien de geleverde zaken worden behandeld in strijd met de voor het betreffende zaak geldende (gebruiks )voorschriften;
g) indien de gebreken ontstaan of het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of diensten, welke door Koper ten behoeve van de door Siffact geleverde zaken werden verstrekt, aangebracht, of verwijderd.

 24. Aansprakelijkheid
Siffact is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit eigen gebreken of uit het gebruik van door Siffact geleverde zaken, behoudens de aansprakelijkheid volgens de wet en ook dan met inachtneming van het hiervoor in artikel 22 bepaalde. Voor schade uit of in verband met de overeenkomst, waarvoor Siffact rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, het navolgende:
A Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door Koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
B Onverminderd het bepaalde in A wordt andere schade dan in die bepaling bedoeld vergoed tot maximaal het bedrag waarvoor onze verzekeraar deze schade vergoedt.
    In ieder geval zal de aansprakelijkheid het bedrag van 100% van de netto factuurwaarde – zijnde de bruto factuurwaarde minus BTW, eventuele andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering – nooit te boven gaan.
C De onder B genoemde vergoeding betreft alle schadegevallen tezamen die uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeien.
D Koper vrijwaart Siffact tegen vorderingen, uit welken hoofde ook, van derden, met inbegrip van werknemers in dienst van Koper, die stellen schade te hebben geleden door een zaak die Siffact aan of vanwege Koper heeft afgeleverd.
F. Enige aansprakelijkheid van Siffact kan slechts ontstaan voor schade die is geleden binnen 3 maanden nadat de zaken aan Koper zijn geleverd en indien
    Koper Siffact uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking van de schade schriftelijk op de hoogte brengt van de schade(oorzaak) en, Siffact waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van enige tekortkoming en Siffact na het verstrijken van deze termijn in haar verplichtingen        tekort blijft schieten.

25. Reclame
Koper is verplicht de door Siffact geleverde zaken direct na aflevering van de zaken te inspecteren op overeenstemming met de order. Afwijkende aantallen dienen direct na aflevering op de pakbon te worden vermeld bij gebreke waarvan Koper zich er jegens Siffact niet meer op kan beroepen dat de geleverde aantallen afwijken. Geconstateerde gebreken dienen onverwijld, doch binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Siffact te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Gebreken die Koper niet direct kenbaar zijn, dient Koper binnen 5 werkdagen nadat Koper deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken, maar in ieder geval binnen 3 maanden na levering van de zaken aan Siffact kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klacht en onder inzending van de pakbon en opgave van het desbetreffende factuurnummer. Wordt binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Siffact  terzake enig gebrek. Reclames schorten de betalings- en afnameverplichtingen van Koper niet op. Retournering van de zaken kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Siffact, onder de door Siffact te bepalen voorwaarden. Indien een reclame gegrond is, is Siffact onder uitsluiting van elk recht op schadevergoeding van Koper of derden, slechts gehouden het geleverde kosteloos te laten verbeteren of te vervangen. De te retourneren zaken dienen in originele staat en in originele verpakking aan Siffact terug te worden gestuurd. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

26. Retourzending
Siffact is nimmer gehouden geleverde zaken terug te nemen. Indien Siffact in afwijking van het vorenstaande akkoord gaat met terugname van door haar geleverde zaken dan dienen deze zaken onbeschadigd en in originele verpakking aan Siffact te worden terug geleverd. De Koper is alsdan aan Siffact de aan het terugnemen verbonden kosten verschuldigd.

27. Betaling
Tenzij schriftelijk door Siffact anders is aangegeven, dient betaling van de facturen plaats te vinden binnen 15 dagen na de factuurdatum en zonder enige verrekening of toepassing van enige korting, anders dan door Siffact op de factuur vermeld. De Koper is gehouden Siffact spontaan en onverwijld van eventuele – te verwachten – betalingsproblemen schriftelijk op de hoogte te stellen. In geval van betalingsachterstand is de Koper gehouden Siffact des verzocht schriftelijk te informeren over zijn financiële omstandigheden.

28. Verzuim
Indien en zodra Koper

  • Siffact niet stipt betaalt voor of op de overeengekomen vervaldagen;
  • wordt ontbonden;
  • zijn bedrijf staakt of naar het buitenland verplaatst;
  • in staat van faillissement wordt verklaard;
  • surseance van betaling aanvraagt;
  • enige uit de met Siffact aangegane overeenkomst(en) voortvloeiende verplichting niet of niet behoorlijk nakomt, dan wel zich andere omstandigheden voordoen op grond waarvan Siffact goede grond heeft te vrezen dat de Koper niet en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen; en zodra Koper’s zaken door derden geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen;

wordt al hetgeen Koper aan Siffact verschuldigd is ineens en terstond opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Siffact gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst(en), voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, tenzij Siffact de nakoming daarvan mocht verlangen, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding en alle overige rechten die voor Siffact uit deze overeenkomst voortvloeien. In geval zich ten aanzien van de Koper een van de hierboven genoemde situaties voordoet is Siffact bevoegd de nakoming van haar eigen verplichtingen op te schorten totdat de Koper al hetgeen opeisbaar is aan Siffact heeft voldaan. Siffact kan voorts van de Koper volledige betaling dan wel afdoende zekerheid (ter beoordeling van Siffact) verlangen.

29. Vertragingsrente,administratie en incassokosten
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Siffact gerechtigd  Koper de wettelijke handelsrente, alsmede alle kosten ter zake van de wanbetaling waaronder, bijvoorbeeld, (buiten)gerechtelijke incassokosten, in rekening te brengen zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het opeisbare bedrag met een minimum van EURO 100,00 te vermeerderen met omzetbelasting.
Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

30. Wijziging
Siffact is bevoegd wijzigingen in deze leveringsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Siffact zal de gewijzigde leveringsvoorwaarden tijdig aan de Koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

31. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
Op de door Siffact aangegane overeenkomsten van koop en verkoop en op de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

32. Installatiewerkzaamheden
Indien  aanvullend op de levering van een product(en) gekozen word door installatie door een monteur van Siffact dan zijn voor deze  aanvullende installatie werkzaamheden  de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) van toepassing.